สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top

Untitled Document
PPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ศุกร์, 18 กันยายน 2563
6 ปฏิทินผู้บริหาร
08:30 - 16:30 น.
นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร
ประชุม อบรม
ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์ ผ่านระบบ Bliejeans
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (พิจิตร)
18-09-2563 - 20-09-2563
นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร
ประธาน
โครงการประเมินผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 และแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563
ณ จังหวัดกาญจนบุรี (กาญจนบุรี)
08-09-2563 - 25-09-2563
นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร
ประชุม อบรม
(นพ.สสจ.) ประชุมวิชาการ
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (พิจิตร)
09:30 - 12:00 น.
นายวิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา
ประชุม อบรม
ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิจิตร
ณ ห้องประชุมประกันสังคมจังหวัดพิจิตร (พิจิตร)
09:30 - 12:00 น.
นายวิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา
ประธาน
ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิจิตร
ณ ห้องประชุมประกันสังคมจังหวัดพิจิตร (พิจิตร)
03-09-2563 - 18-09-2563
น.ส.มานิสา เจริญทอง
ประชุม อบรม
)การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563
ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (พิจิตร)
 
2 กิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน
16-09-2563 - 24-09-2563
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมอื่น ๆ
รับสมัคร หน.รพ.สต.
จนท.(4คน)
ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (พิจิตร)
15-09-2563 - 21-09-2563
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมอื่น ๆ
รับสมัคร พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง
ทั่วไป(30คน)
ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (พิจิตร)
 
1 กิจกรรม รพ.,สสอ.,รพสต.
08:30 - 16:30 น.
สสอ.โพธิ์ประทับช้าง
จัดประชุม-อบรม
มหัศจรรย์พันวัน
ผู้ปกครองเด็ก 0-5ปี(30คน)
ณ รพ.สต.วังจิก (พิจิตร)
 
Untitled Document
 
คำถามที่พบบ่อย (FAQ) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( ...
  คำถามที่พบบ่อย (FAQ) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสต์ : 31/03/2020,15:25 น. โดย:สำนักเลขา ฯ อ่านเพิ่ม  

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID
โพสต์ 31/03/2020 อ่านเพิ่ม

คำแนะนำสำหรับประชาชน ข้อแนะนำ/แนวปฏิบัติ สื่อความรู
โพสต์ 31/03/2020 อ่านเพิ่ม

ติดตามสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา(COVID-19) แบบวันต่อวัน
โพสต์ 31/03/2020 อ่านเพิ่ม
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทิน Conference ของกลุ่มงาน,ฝ่าย,งาน ปฏิทินกิจกรรม คบสอ.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี 2563 รายกองทุน และยอดเงินจัดสรรจาก สปสช.ปี 2563  
 -------------------- ข้อมูล ปี 2561 ---------------------------
แผนภูมิเรื่องร้องเรียนจังหวัดพิจิตร ปี งบประมาณ 2561  
สรุปผล การร้องเรียนขอ ไตรมาสที่ 1,2 ปี งบประมาณ 2561  
1.รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชน กระบวนงานการขออนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก โดย ภก.ชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลป์ , 30/03/2561
2.เอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาล(คลินิก) ปี งบ 2561 โดย ภก.ชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลป์ , 30/03/2561
3.แบบตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล โดย ภก.ชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลป์ , 30/03/2561
4.คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานการขออนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก โดย ภก.ชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลป์ , 30/03/2561
ตารางแสดงความจำนงลาศึกษา ปี 2561 
Download การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 22/12/2560  
Download การดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 22/12/2560  
Download แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) 22/12/2559  
สรุปผล การร้องเรียนขอ ไตรมาสที่ 1,2 ปี งบประมาณ 2560  
ไฟล์ประกอบการอบรมคุณภาพสาเหตุการตาย 29 มีนาคม 2560  
บันทึกภาพการบรรยายการอบรมคุณภาพสาเหตุการตาย 29 มีนาคม 2560( ภาคเช้า )  
บันทึกภาพการบรรยายการอบรมคุณภาพสาเหตุการตาย 29 มีนาคม 2560( ภาคบ่าย )  
แบบคำขอสถานพยาบาล โดย ภก.ชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลป์ , 24/03/2560
แบบตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ปี งบ 2560 โดย ภก.ชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลป์ , 02/01/2560
แบบ ขั้นตอนการดำเนินงาน ขออนุญาตคลินิก โดย ภก.ชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลป์ , 14/02/2560
Download Slide รายชื่อพื้นที่เสี่ยงโรคไข้หวัดนก ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
Download Slide ประชุมชี้แจง CIO Template ยุทธศาสตร์ที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
Download Slide ประชุมชี้แจง CIO Template ยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
Download Slide ประชุมชี้แจง CIO Template ยุทธศาสตร์ที่ 3 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
Download Slide ประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  
      @ Slide_01_COO  
      @ Slide_02_onepage  
      @ Slide_03_CIPO_1  
      @ Slide_04_CIPO_2  
      @ Slide_05_CIPO_3  
Download เอกสารแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 20 ตุลาคม 2559  
      @ แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปีงบประมาณ 2560  
      @ แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปีงบประมาณ 2560  
      @ แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปีงบประมาณ 2560  
      @ สรุป KPI_PI ยุทธศาสตร์ 56 ตัว ปี 2560.xlsx  
Download เอกสารแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนการตรวจราชการและการมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 15 กันยายน 2559  
      @ 1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และการดำเนินงานปี 2560 โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ. โสภณ เมฆธน  
      @ 2.การบริหารกำลังคนด้านสุขภาพ โดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์  
      @ 3.ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ  
      @ 4.การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบ UC) ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ  
      @ 5.การบริหารงบลงทุน ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีวบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต  
      @ 6.ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ โดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านพัฒนาการสาธารณสุข) นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  
      @ 7.วีดีทัศน์แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)  
      @ 8.brochure แผน 20 ปี  
      @ 9. สรุป KPI กระทรวงสาธารณสุข ปี2560  
      @ 10.KPI Template กระทรวงสาธารณสุข ปี2560  
      @ 11.คู่มือระบบบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ปี 2560  
      @ 12.มอบนโยบาย โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
      @ 13.นำเสนอระบบบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ;
      @ 14.ดัชนีชี้วัดความสุขของคนทำงาน  
Check list ตรวจผลิตภัณฑ์นม ณ โรงเรียน โดย ภก.ลบดาว มากทรัพย์ , 03/05/2559
แบบรายงาน / สรุปผลการตรวจคลินิค โดย ภก.ชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลป์ , 03/05/2559
สไลด์ประกอบการบรรยาย..ไข้เลือดออก โดย ศ.คลินิก พญ.ศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ , 25/01/2559
รู้ทัน...ไข้เลือดออก โดย ศ.คลินิก พญ.ศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ , 25/01/2559
สไลด์ประกอบการประชุม SP สาขาอายุรกรรม(Sepsis & Pneumonia)14 มกราคม2559 , 25/01/2559
Download แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) 24/12/2558 
Download เอกสารการประชุม สป.สช. 24-11-2558  
      @ คุณสุชารัตน์ หมายเจริญ nhso_3_change_fund_59.pptx  
      @ คุณขวัญใจ คงสกุล nhso_3_region_3_opdiv.pptx  
      @ คุณจรรยา รัตนวิภา nhso_3_2_PP11-11-59.pptx       ,nhso_3_5_TTM 11-11-58 .pptx  
      @ คุณธนกร ธนัทนันธรณ์ nhso_3_regist.pptx  
      @ คุณภารดี ลลิตกิตติกุล nhso_3_LTC_11-11_58.ppt ,      @ nhso_3_rehab_23_27_11_58.pptx  
      @ คุณกัญพัชร์ บูรณางกูร nhso_3_protect_uc59_24_11_58.pptx  
      @ ดูข้อมูลรายเงินกองทุน OP Individual Data 2559 รายจังหวัด       , @ opvisithc Data 2559 รายจังหวัด       , @ ดูข้อมูล Error of Data 2559 รายจังหวัด  
Download เอกสารข้อตกลงการปฏิบัติงาน MOU 4 พฤศจิกายน 2558_ปรับงบประมาณ ณ15 ธ.ค.58 , 07/10/2558
ข้อมูลด้านสุขภาพ ในภาวะฉุกเฉิน , 07/10/2558
      @ การเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบเหมืองแร่ทองคำ  
      @ ข้อมูลเกี่ยวกับ ไข้เลือดออก   ,ข่าวการจัดการ  
      @ ข้อมูลเกี่ยวกับ ไข้ดำแดง   ,ข่าวการจัดการ  
      @ ข้อมูลเกี่ยวกับ ไข้หูดับและอาหารเป็นพิษ   ,ข่าวการจัดการ  
      @ ข้อมูลเกี่ยวกับ นมโรงเรียน  
      @ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ปัญหานมในโรงเรียน  
เอกสารการตอบข้อสงสัย นมโรงเรียน , 07/10/2558
      @ เอกสารชุดที่ 1  
เอกสารการประชุม นำเสนอแผนงาน สสจ. 10 กย 58 ชะอำ จ.เพชรบุรี , 10/09/2558
      @ ยุทธ 1 รวมทุก PM( 8 กย 58)  
      @ ยุทธ 2 รวมทุก PM( 8 กย 58)  
      @ ยุทธ 3 รวมทุก PM( 8 กย 58)  
      @ ติดตามการถ่ายทอดสด ผ่าน Internet จาก ชะอำ จ.เพชรบุรี  
เอกสารการประชุม system manager ณ สสจ.พิจิตร , 07/09/2558
      @ ระบบข้อมูลข่าวสารของสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
เอกสารความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน สสจ.พิจิตร , 14/07/2558
      @ บรรยาย_คชจ เดินทางไปราชการ 
      @ บรรยาย_คชจในการฝึกอบรม  
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปี 2558 วันที่ 14-16 ก.ค. 2558   @ เรื่องยุทธศาสตร์ 3 ยุทธ   @ เรื่องการบูรณาการงานสารเสพติด   @ เรื่องการบูรณาการจัดการทรัพยากร
พรบ./กฏหมาย/กฏกระทรวง/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
      @ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535.pdf 
      @ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535.pdf 
      @ พ.ร.บ.การสาธารณสุข(ฉบับที่2)พ.ศ.2550.pdf 
      @ พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535.pdf 
      @ พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2544.pdf 
      @ พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์พ.ศ.2525.pdf 
      @ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2535.pdf 
      @ กฎกระทรวง บัตรพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายการสาธารณสุขพ.ศ.2548.pdf 
      @ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการควบคุมสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.2545.pdf 
      @ กฎกระทรวงค่าธรรมเนียมฯกำจัดมูลฝอย พ.ศ.2545.pdf 
      @ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยพ.ศ.2545.pdf 
      @ กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551pdf 

ติดตามชม การถ่ายทอดสดและบันทึกการประชุม conference ย้อนหลัง ( เฉพาะสมาชิก web ppho.go.th )


วารสารวิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563


        
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

25-05-2563
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2563 (แบบ สขร.1...    (79 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศุภกิจ ศรีสังข์)
16-03-2563
หลักฐานการรวมกลุ่มของชมรม STRONG สสจ.พิจิตร...    (100 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
13-03-2563
การวิเคาระห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติ...    (103 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศุภกิจ ศรีสังข์)
11-03-2563
แบบฟอร์มการเผยแ

Untitled Document

10-09-2563
เผยแพร่รายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (งบค่าเสื่อม) ...    (10 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (กอบแก้ว เริงธรรม)
21-08-2563
เผยแพร่ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ...    (22 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
13-08-2563
เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์การแพทย์...    (27 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
30-07-2563
เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาต...    (32 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
22-07-2563
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน...    (39 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

11-08-2560
การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาของหน่วยบริ...    (659 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (สุวัฒน์ ทับมั่น)
28-04-2559
ประกาศประกวดราคาซือเวชภัณฑ์"ยา" ข...    (838 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
19-04-2559
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่...    (758 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
19-04-2559
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่...    (671 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
19-04-2559
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่...    (668 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

15-09-2563
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ...    (112 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ)
10-09-2563
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนวกการเ...    (162 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ)
10-09-2563
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ...    (232 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ)
10-09-2563
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข...    (221 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (anuchaya sungmaung)
08-09-2563
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาก...    (174 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

13-03-2563
หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของชมรมStrong เพื่อพัฒนาความโปร่งใส...    (110 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
13-03-2563
ประชุมวางแผนดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับอนุญาตผลิตอาหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ปีงบป...    (101 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
13-03-2563
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับอนุญาตผลิตอาหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2563...    (80 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
13-03-2563
ภาพกิจกรรมชมรมSTRONG ที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุง การบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสย...    (78 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
12-03-2563
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สสจ.พิจิตร...    (67 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document


2. ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]

Untitled Document

1.โครงการเสริมภูมิคุ้มกันเด็กไทยด้วยวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดเพื่อเป้าหมายกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปจากโลก [Click Report]

2.โครงการมอบแขนขาเทียมให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวทั่วประเทศ [รอก่อนนะ]

3.โครงการของขวัญแด่ผู้สูงอายุ สังคมไทยห่วงใยผู้สูงอายุ เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ โดยทีมหมอครอบครัว [รอก่อนนะ]

4.โครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร [Click Report]

5.โครงการเด็กไทยสายตาดี [รอก่อนนะ]

  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document