สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top

Untitled Document
star แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.พิจิตร ปี 2566-2570 star star มาตรการระบบข้อมูลสารสนเทศ สสจ.พิจิตร star star หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สป.สธ. star star แผนจัดการความเสี่ยง สสจ.พิจิตร ปี 2566-2570 star
 Untitled Document
 


นายวิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


  สสจ.พิจิตร ลงพื้นที่พบปะหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และรับ ...
  20 ตุลาคม 2565 นายแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่พบปะหารือ ...
โพสต์ : 21/10/2022,17:09 น. โดย:สำนักเลขา ฯ อ่านเพิ่ม  

กิจกรรมวันนี้ (ผู้บริหาร สสจ.พิจิตร)

PPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

พฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

 
นายวิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา
นพ.สสจ.พจ.
08:30 - 16:30 น.
ประชุม อบรม
ร่วมงานการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนา
ณ สสจ. อุทัยธานี (พิจิตร)
 
นายพนม ปทุมสูติ
รอง นพ.สสจ.พจ. (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ 1
08:30 - 16:30 น.
ประชุม อบรม
ร่วมงานการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนา
ณ สสจ. อุทัยธานี (พิจิตร)
 
นางสาวผกามาศ เพชรพงศ์
รอง นพ.สสจ.พจ. (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ 2
08:30 - 16:30 น.
ประชุม อบรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประมวลกฎหมาย 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2024
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (ปทุมธานี)
09:30 - 16:30 น.
ประชุม อบรม
ประชุมชี้แจงแนวทางการรับ-ส่งผู้ป่วยแรงงานไทย
ณ . Program Webex (พิจิตร)
 
นายจิรยุทธ คงนุ่น
รอง นพ.สสจ.พจ. (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
13:30 - 16:30 น.
ประชุม อบรม
ประชุม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ผ่านระบบ ZOOM
ณ ผ่านระบบ ZOOM (พิจิตร)
 
นายสมจินต์ มากพา
รอง นพ.สสจ.พจ. (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
09:00 - 12:00 น.
ประธาน
ประธานใพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนระงับอัคคีภัย
ณ สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
 
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทิน Conference ของกลุ่มงาน,ฝ่าย,งาน ปฏิทินกิจกรรม คบสอ.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.พิจิตร


        

วารสารวิจัยและวิชาการ สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2566

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2565

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2564

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2563


jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

06-02-2567
เผยแพร่ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด...    (155 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
06-02-2567
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบ ...    (27 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
18-01-2567
เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป...    (65 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
26-12-2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน)...    (57 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
26-12-2566
เผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แบบ ...    (55 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

05-10-2566
เผยแพร่ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอุณหภู...    (133 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
28-09-2566
เผยแพร่ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชน...    (120 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
18-09-2566
เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน อุณหภูมิร...    (126 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
18-09-2566
เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดวี...    (115 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
21-08-2566
เผยแพร่ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ รายการ...    (133 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

11-08-2560
การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาของหน่วยบริ...    (1451 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (สุวัฒน์ ทับมั่น)
28-04-2559
ประกาศประกวดราคาซือเวชภัณฑ์"ยา" ข...    (1420 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
19-04-2559
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่...    (1373 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
19-04-2559
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่...    (1307 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
19-04-2559
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่...    (1303 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-02-2567
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ...    (55 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ฐิดากาญจน์ จิรัญญโรจน์)
22-02-2567
รับย้าย/โอน ข้าราชการ ต.นวก.สธ รพ.ดงเจริญ ...    (32 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อนุชยา สังข์เมือง)
16-02-2567
เรื่อง บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำเเหน่งใหม่...    (60 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (กรภัทร์ กองเซ็น)
14-02-2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับกา...    (66 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม)
07-02-2567
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำเเหน่งใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้...    (103 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (กรภัทร์ กองเซ็น)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

11-09-2566
รายงานสรุปผลกิจกรรม อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...    (159 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
11-09-2566
รายงานการประชุมวางแผน อย.น้อย จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...    (128 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
31-03-2566
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล MOIT 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...    (216 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
31-03-2566
บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบและอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ (โครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานคุ้มครอ...    (185 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
31-03-2566
บันทึกอนุมัติโครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดพิจิตร ปีง...    (177 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

1.กฎกระทรวง-แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง-กระทรวงสาธารณสุข-พ.ศ.2560 [Click Here]

2.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.pdf [Click Here]

3.พ.ร.บ.การบริหารงานฯ ผ่านระบบดิจิทัล 2562.pdf [Click Here]

4.พรบ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์.PDF [Click Here]

5.พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.PDF [Click Here]

6.พระราชบัญญัติโรคติดต่อ-พ.ศ.-2558.pdf [Click Here]

7.พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ-พ.ศ.-2562.pdf [Click Here]

7.พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ-พ.ศ.-2545.pdf [Click Here]

8.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข-ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล-พ.ศ.2561.pdf [Click Here]

9.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf [Click Here]

10.คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.pdf [Click Here]

11.คู่มือการดำเนินงาน คบส. ส่วนภูมิภาค.pdf [Click Here]

  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document